Menu

Logistyka | Biznes | Edukacja

Koszty

Jak zmniejszyć koszty produkcji?

jakub.brandt

Po tema­tach zwią­za­nych ze zmniej­sze­niem kosz­tów maga­zy­no­wa­nia oraz trans­portu , prze­cho­dzimy do kolej­nego poziomu przed­się­bior­stwa logi­stycz­nego- pro­... więcej

Jak zmniejszyć koszty magazynowania?

jakub.brandt

W czo­łówce naj­więk­szych wydat­ków nie­mal każ­dego przed­się­bior­stwa logi­stycz­nego znaj­dują się koszty maga­zy­no­wa­nia. Warto poznać kilka tech­nik poma­ga­ją­c... więcej

Jak zmniejszyć koszty transportu?

jakub.brandt

Jak wynika z prze­pro­wa­dzo­nych przeze mnie badań w kilku przed­się­bior­stwach, pro­ces trans­por­towy jest naj­droż­szym ze wszyst­kich pro­cesów wystę­pu­ją­cych w&nbs... więcej

Przychody w przedsiębiorstwie transportowym

jakub.brandt

  Przychody jednostki gospodarczej z tytułu realizacji usług transportowych to ogół wpływów uzyskanych w określonym czasie z tytułu prowadzenia działalności. P = Cj * I P-  przychody Cj-  cena jednostkowa I-  cena sprzedaży 1. Pod... więcej

Przekrój kosztów logistyki

jakub.brandt

Koszty logistyczne w fazie zaopatrzenia stanowią całokształt kosztów związanych z organizacją i realizacją dostaw oraz utrzymaniem zapasów materiałowych dla zapewnienia ciągłości działalności gospodarczej. W uwzględnianiu ponoszonych kosztów należy z... więcej

Koszty logistyki

jakub.brandt

Koszty logistyki stanowią odzwierciedlenie zużycia zasobów majątkowych przedsiębiorstwa spowodowane planowaniem, realizacją i kontrolą związaną z przepływem towarów. Globalne koszty przedsiębiorstwa logistycznego identyfikuje się jako bezpośrednie: T... więcej

© Logistyka | Biznes | Edukacja
Blox.pl najciekawsze blogi w sieci