Menu

Logistyka | Biznes | Edukacja

Publicystyka

Jak zarządzać czasem?

jakub.brandt

Ponie­waż jed­nym z fila­rów logi­styki jest pla­no­wa­nie i orga­ni­za­cja, warto poznać tech­niki odpo­wied­niego orga­ni­zo­wa­nia czasu, tak, by ogra­ni­czyć do... więcej

Import z zagranicy

jakub.brandt

Coraz czę­ściej zda­rza się, że przed­się­bior­stwo decy­duje się na spro­wa­dza­nie towaru z zagra­nicy, mimo że rów­nie dobrze mogłoby zaku­pić go w swoim kraju. Dla­czego firmy decy­... więcej

Handel danymi osobowymi

jakub.brandt

Dzi­siej­szy arty­kuł poświę­cony będzie han­dlowi. Nie cho­dzi tutaj jed­nak o han­del w tak popu­lar­nym rozu­mie­niu, jak kupno i sprze­daż pro­duktu lub usługi, a coraz c... więcej

Zestaw edukacyjny elektronika

jakub.brandt

  Zdjęcie: PomoceDydaktyczne.eu Wpa­dło mi do rąk genialne urzą­dze­nie, które pomaga zro­zu­mieć zasadę dzia­ła­nia róż­nego rodzaju urzą­dzeń elek­tro­nicz­nych. Przed­sta­wię Wam dziś św... więcej

Sztuka negocjacji

jakub.brandt

Każdy przed­się­biorca pro­wa­dzący firmę logi­styczną powi­nien opa­no­wać sztukę nego­cjo­wa­nia. Pozwoli ona osią­gać cele zarówno pro­wa­dzo­nej firmy, jak i cele kon­tra­he... więcej

Logistyka w życiu codziennym: Praca

jakub.brandt

Każda dzia­łal­ność zaczyna się od planu. Pla­nu­jemy nie­mal wszystko- rodzaj przed­się­bior­stwa, wybór rynku doce­lo­wego, liczbę zatrud­nia­nych pra­cow­ni­ków, ocze­ki­wane zysk... więcej

Logistyka w życiu codziennym: Podróże

jakub.brandt

Mimo, iż ter­min „logi­styka” funk­cjo­nuje wśród spo­łe­czeń­stwa sto­sun­kowo od nie­dawna, to trzeba mieć świa­do­mość, że tak naprawdę wszy­scy bywamy logi­stykami, nie­za&sh... więcej

Logistyka w piłce nożnej

jakub.brandt

Wybór zdję­cia do dzi­siej­szego wpisu jest nie­przy­pad­kowy, ponie­waż tema­tem arty­kułu będzie funk­cjo­no­wa­nie logi­styki w spo­rcie. 28 maja 2011 roku FC Bar­ce­lon... więcej

© Logistyka | Biznes | Edukacja
Blox.pl najciekawsze blogi w sieci