Menu

Logistyka | Biznes | Edukacja

Publicystyka

Z jakich aplikacji korzystam?

jakub.brandt

Jed­nymi z naj­po­pu­lar­niej­szych arty­ku­łów na blogu w 2018 roku były trzy wpisy na temat pole­ca­nych przeze mnie apli­ka­cji mobil­nych do nauki , pracy oraz spę­dza­ni... więcej

Logistyka w dobie automatyzacji

jakub.brandt

Coraz czę­ściej mówi się, że rosnący sto­pień auto­ma­ty­za­cji zawo­dów już w naj­bliż­szej przy­szło­ści spo­wo­duje nagły wzrost bez­ro­bo­cia w wielu bran­żach. Pracę w... więcej

Subskrybuj bloga!

jakub.brandt

Zapewne spo­strze­gaw­czy Czy­tel­nicy bloga zauwa­żyli, że wczo­raj na stro­nie poja­wiła się nowa opcja- SUBSKRYPCJA! Od dziś nie prze­ga­pisz żad­nego arty­kułu na blogu, a co poza tym? Oczy­... więcej

Aplikacje na wakacje

jakub.brandt

Dro­dzy, waka­cje zbli­żają się wiel­kimi kro­kami! Już nie­ba­wem roz­pocz­nie się sezon wyjaz­dów, czy to kra­jo­wych, czy też zagra­nicz­nych. W jaki spo­sób zapla­no­wać pod... więcej

Dołącz do naszego zespołu!

jakub.brandt

Chęć nawiązania jeszcze lepszego kontaktu z Wami, moimi Czytelnikami, skłoniła mnie do założenia grupy na Facebooku, gdzie każdy znajdzie coś dla siebie! Masz problem z zadaniem domowym z przedmiotu zawodowego? Masz pomysł na kolejny artykuł? Szukasz... więcej

VIII Gala Logistyki w Poznaniu

jakub.brandt

Już za 2 dni na tere­nie Poli­tech­niki Poznań­skiej będzie miała miej­sce VIII Gala Logi­styki. Nie może tam zabrak­nąć żad­nego z pasjo­na­tów tej dzie­dziny nauki! O tym, że Poli­... więcej

Czy nadajesz się na logistyka?

jakub.brandt

Jeśli pla­nu­jesz pokie­ro­wać swoją ścieżkę zawo­dową w kie­runku logi­styki, jed­nak nie jesteś pewien lub pewna, czy się do tego nada­jesz, ten arty­kuł jest dla Cie­bie! Bez wąt­pie­nia dob... więcej

Budowanie swojej marki w Internecie

jakub.brandt

Bez względu na to kim jesteś, skąd jesteś i czym się zaj­mu­jesz, w więk­szo­ści przy­pad­ków Twoja osoba zosta­nie oce­niona na pod­sta­wie Two­jej dzia­łal­no­ści w Inter­ne... więcej

Nawiązuj znajomości!

jakub.brandt

Nie ulega wąt­pli­wo­ści, że suk­ces w bizne­sie jest bar­dzo czę­sto następ­stwem ogrom­nych zna­jo­mo­ści w danej branży. Nie­za­leż­nie, czy sta­rasz się o pracę, czy j... więcej

Współpraca firm logistycznych

jakub.brandt

Ist­nieje wiele spo­so­bów na zre­du­ko­wa­nie kosz­tów w przed­się­bior­stwie oraz na podwyż­sze­nie jako­ści usług wyko­ny­wa­nych na rzecz klienta. Jed­nym z nich je... więcej

Dlaczego nie osiągamy sukcesów?

jakub.brandt

Ile ludzi, tyle powo­dów braku osią­ga­nia swo­ich celów. Na pod­sta­wie swo­ich doświad­czeń oraz doświad­czeń spo­łecz­no­ści Grupy na Face­bo­oku stwo­rzy­łem listę 9 naj­po... więcej

Wykorzystaj każdą okazję!

jakub.brandt

Kilka życio­wych doświad­czeń skło­niło mnie do podzie­le­nia się z Wami moimi spo­strze­że­niami doty­czą­cymi wyko­rzy­sty­wa­nia nada­rza­ją­cych się oka­zji i szans... więcej

Jak upłynnić ruch w miastach?

jakub.brandt

Korki to nie­od­łączny ele­ment każ­dego więk­szego euro­pej­skiego mia­sta. Mimo, że utrud­nie­nia na dro­dze są wszech­obecne, sta­ty­stycz­nie to wła­śnie w Pol­sce spod sygn... więcej

Logistyka nie z tej ziemi

jakub.brandt

Przy­wo­dząc w gło­wie słowo logi­styka , w głów­nej mie­rze przed oczami mamy kon­te­nery, palety, maga­zyny, a także poszcze­gólne środki trans­portu. Nie należy jed­nak zapo­mi­... więcej

Oddaj się swojej pasji!

jakub.brandt

Wie­lo­let­nie doświad­cze­nie w dzia­łal­no­ści inter­ne­to­wej skło­niło mnie do podzie­le­nia się z Wami pod­sta­wo­wymi prze­my­śle­niami towa­rzy­s... więcej

© Logistyka | Biznes | Edukacja
Blox.pl najciekawsze blogi w sieci