Menu

Logistyka | Biznes | Edukacja

Systemy

System CRM, SCM, WMS, TQM, ECR i EDI

jakub.brandt

Na egzaminie zawodowym w kwalifikacji A.30 mogą pojawić się zagadnienia dotyczące różnych systemów logistycznych. Warto umieć pokrótce co nie co o nich powiedzieć. 1. CRM- (Customer Relationship Management)- Zarządzanie kontaktami z klientem. System... więcej

System PULL i PUSH

jakub.brandt

Mówiąc z grub­sza, przed­się­bior­stwa pro­duk­cyjne dzielą się na dwie grupy- sto­su­jące stra­te­gię PULL (cią­gnąć) oraz PUSH (pchać). Na czym pole­gają oba sys­temy? 1. System PULL- Polega ... więcej

Informatyka w przedsiębiorstwach

jakub.brandt

Nie­mal każde nowo­cze­sne przed­się­bior­stwo opiera się na sys­te­mach infor­ma­tycz­nych. W znacz­nej mie­rze służą one szyb­kiemu prze­pły­wowi infor­ma­cji i doku&... więcej

Klasy systemów informatycznych

jakub.brandt

W każdym segmencie łańcucha dostaw występują konkretne systemy, które ułatwiają zarządzanie daną sferą łańcucha. Oto najpopularniejsze systemy informatyczne: BI-  System wspomagający procesy zarządzania. Występuje w segmencie dostawców, producen... więcej

Zintegrowane systemy informatyczne

jakub.brandt

Aby ułatwić przepływ informacji za pomocą techniki komputerowej, stworzono kilka systemów informatycznych działających w rozbudowanych przedsiębiorstwach. 1. Podział systemów informatycznych ze względu na zakres działalności przedsiębiorstwa: a) ... więcej

Systemy logistyczne

jakub.brandt

Aby przedsiębiorstwa funkcjonowały sprawnie i bardziej efektywnie, firmy korzystają z tak zwanych systemów informacyjnych. Wśród najpopularniejszych z nich rozróżniamy: ERP-  planowanie zasobów przedsiębiorstwa. Jest to system obejmujący proces ... więcej

System GS1

jakub.brandt

System GS1 jest zbiorem międzynarodowych standardów, które ułatwiają zarządzanie globalnymi łańcuchami dostaw przez identyfikację produktów, przesyłek, zasobów, lokalizacji i usług. System GS1 ma swoja siedzibę w Brukseli (Belgia) i w Princeton (USA)... więcej

Planowanie potrzeb materiałowych MRP

jakub.brandt

Do planowania potrzeb w sieci zaopatrzenia i kooperacji produkcji wykorzystywana jest metoda planowani potrzeb materiałowych (Material Requirement Planning). Metoda MRP: Określa harmonogram zapotrzebowania materiałowego wynikający z asortymentu, wiel... więcej

© Logistyka | Biznes | Edukacja
Blox.pl najciekawsze blogi w sieci