Menu

Logistyka | Biznes | Edukacja

Logistyka na świecie

Ogromny problem logistyczny KFC

jakub.brandt

Ogromna liczba restau­ra­cji KFC w Wiel­kiej Bry­ta­nii została zamknięta! Jak infor­mują tam­tej­sze media, powo­dem zamknię­cia nie­mal 800 restau­ra­cji są braki towa­rów. Jak się o... więcej

Logistyka w Amazonie

jakub.brandt

Mia­łem oka­zję gościć dziś w cen­trum logi­stycz­nym Ama­zon w Pozna­niu. Bar­dzo cie­ka­wiło mnie, jak wła­śnie tam wygląda cała infra­struk­tura logi­styczna oraz w jaki spo&sh... więcej

Inteligentny próg zwalniający

jakub.brandt

Nie­mal codzien­nie gdzieś na świe­cie powstaje jakiś nowa­tor­ski wyna­la­zek, który mógłby zre­wo­lu­cjo­ni­zo­wać świat. No wła­śnie… mógłby, bo nie­stety nie wszyst­kie tego t... więcej

Smartfon zamiast kluczyka?

jakub.brandt

Jedna z chiń­skich marek samo­cho­do­wych jest w trak­cie opra­co­wy­wa­nia nowa­tor­skiego opro­gra­mo­wa­nia dla smart­fo­nów, które pozwoli… ste­ro­wać sa... więcej

Ze świata firmy logistycznej

jakub.brandt

W ostatnich dniach miałem okazję gościć w podwarszawskiej firmie TRANS-TOK Logistics , aby jeszcze bliżej poznać procesy zachodzące w dużym przedsiębiorstwie logistycznym. Firma istnieje od 20 lat i zajmuje się magazynowaniem, transportem drobnicowym... więcej

Błędy logistyczne w Lechu Poznań

jakub.brandt

Nie ulega wąt­pli­wo­ści, że w klu­bach spor­to­wych logi­stycy peł­nią klu­czową rolę w przy­go­to­wa­niu podróży na mecz wyjaz­dowy. Nie­stety, jak się oka­zało, logi­sty... więcej

© Logistyka | Biznes | Edukacja
Blox.pl najciekawsze blogi w sieci