Menu

Logistyka | Biznes | Edukacja

Biznes

Aplikacje wspomagające pracę

jakub.brandt

Ostatni arty­kuł na blogu doty­czył apli­ka­cji przy­dat­nych w nauce , a zatem pójdźmy podob­nym torem, lecz tym razem weźmy na tapet opro­gra­mo­wa­nia poma­ga­jące w pracy. 1. Colo... więcej

Księgowość w firmie

jakub.brandt

Pro­wa­dze­nie dzia­łal­no­ści gospo­dar­czej, nie­za­leż­nie od tego, czy jest to mała firma, czy duże przed­się­bior­stwo, wiąże się z pla­no­wa­niem, zarzą­dza­niem o... więcej

W jakich firmach chcemy pracować?

jakub.brandt

Po tema­tach zwią­za­nych z tym, z jakimi sze­fami chcemy współpra­co­wać , a także jakich pra­cow­ni­ków szu­kają przed­się­biorstwa , nad­szedł czas na zasta­no­wie­nie ... więcej

Zarobki w logistyce

jakub.brandt

Roz­po­czy­na­jąc naukę w zawo­dzie logi­styki, czy to w tech­ni­kum, czy też na stu­diach, dobrze jest wie­dzieć jakie cze­kają na nas zarobki w przy­szłej pracy, a także w jak... więcej

Do czego służy FlexSim?

jakub.brandt

W ostat­nim cza­sie mia­łem oka­zję gościć w kilku przed­się­bior­stwach pro­duk­cyj­nych i coś, co zwró­ciło moją uwagę to fakt, że znaczna część tych firm wyko­rzy­stuje opro­gra­... więcej

Kiedy sprzedać firmę?

jakub.brandt

Cało­ściowa sprze­daż swo­jej firmy to jedna z naj­trud­niej­szych i jed­no­cze­śnie jedna z naj­waż­niej­szych decy­zji, jaką może pod­jąć przed­się­biorca. Kiedy jest na... więcej

Jak działają największe firmy świata?

jakub.brandt

Jest duża szansa, że słyszałeś o tym krótkim teście, ale nie przewijaj na dół artykułu, by nie zepsuć sobie zabawy :) Nie ulega wątpliwości, że w największych firmach świata dobra komunikacja to główny element składowy sukcesu. Jeśli pracownicy podąż... więcej

Nie powielaj zachowań innych

jakub.brandt

Po kon­tak­tach z oso­bami, które osią­gnęły sze­roko pojęty suk­ces bizne­sowy dosze­dłem do wnio­sku, że w dro­dze do ponad­prze­cięt­nych wyni­ków zawo­do­wych warto iść wła... więcej

Jak się nie "wypalić" zawodowo?

jakub.brandt

Czymś nor­mal­nym jest, że po dłuż­szym cza­sie wyko­ny­wa­nia tych samych (lub bar­dzo podob­nych) czyn­no­ści w pracy, bar­dzo łatwo o utratę świe­żo­ści oraz moty­wa­cji do ... więcej

Jak przygotować się do rozmowy o pracę?

jakub.brandt

Wielu z Was miało lub będzie miało do czy­nie­nia z roz­mową kwa­li­fi­ka­cyjną. Tego typu wyda­rze­nia mogą mieć zna­czący wpływ na Wasze dal­sze życie nie tylko zawo­dowe, ale także rodzinne... więcej

Marketing kluczem do sukcesu

jakub.brandt

Jed­nym z głów­nych fila­rów logi­styki jest mar­ke­ting. Nawet nie zda­je­cie sobie sprawy, jak ważną rolę pełni on w życiu każ­dego z nas! Jest kilka firm, które od wielu lat osią­gają mar­... więcej

Jakich szefów chcemy (potrzebujemy)?

jakub.brandt

Kilka dni temu pisa­łem o tym, jacy powinni być pra­cow­nicy , aby dostać wyma­rzoną posadę, dla­tego dziś zaj­miemy się pra­co­daw­cami. Jaki powi­nien być szef, aby budo­wać z pra­cow­ni... więcej

Gdzie pracują logistycy?

jakub.brandt

Zamie­rza­jąc roz­po­cząć naukę w tech­ni­kum logi­stycz­nym lub stu­dia na kie­runku logi­styki warto poznać miej­sca, w któ­rych naj­czę­ściej logi­stycy znajdą swoje zatrud&... więcej

Kogo szukają pracodawcy?

jakub.brandt

Chcąc pod­jąć pracę w jakim­kol­wiek przed­się­bior­stwie, warto zwró­cić uwagę na kilka cech, które są dla nie­mal każ­dego pra­co­dawcy na wagę złota. 1. Czło­wiek z pasją– Dosz­li... więcej

© Logistyka | Biznes | Edukacja
Blox.pl najciekawsze blogi w sieci