Menu

Logistyka | Biznes | Edukacja

Edukacja

OKAZJA! Tanie podręczniki!

jakub.brandt

Hej! Szybkie ogłoszenie od autora bloga :) Jeśli ktoś z Was szuka podręczników do liceum lub technikum, mam do sprzedania kilkanaście pozycji. Książki są zadbane i bardzo tanie (11 zł za książkę + 19 zł za przesyłkę = 30 zł za sztukę). Do zaoferowani... więcej

Aplikacje wspomagające naukę

jakub.brandt

Wygląda na to, że skoń­czyły się czasy, kiedy do nauki, odra­bia­nia lek­cji, czy ogól­nie do szkol­nego życia wystar­czała nam książka z całym nie­zbęd­nym mate­ria­łem. Obec­nie ucznio­wie w&... więcej

Dokąd na wycieczkę logistyczną?

jakub.brandt

Jedną z naj­więk­szych atrak­cji dla uczniów są oczy­wi­ście wycieczki kla­sowe. Co zro­bić, aby mło­dzież jak naj­wię­cej się na takim wyje­ździe nauczyła? Jakie miej­sca są naj­od­po­... więcej

Zabawa logistyczna: cykl produkcyjny

jakub.brandt

Już niebawem rozpocznie się sezon na drzwi otwarte szkół średnich oraz wyższych. Warto w jakiś niecodzienny sposób zachęcić swoich gości do przyjścia właśnie do Waszej placówki, a zatem przedstawiam Wam małą zabawę logistyczną, dzięki której w c... więcej

Jak zachęcać do czytania?

jakub.brandt

Dziś krótko, zwięźle i na temat. Sza­cu­nek dla tych z Was, któ­rzy prze­czy­tali wszyst­kie szkolne lek­tury począw­szy od cza­sów pod­sta­wówki aż do liceum, czy tech­ni­kum. Nie­ste... więcej

Czego nie nauczą Cię w szkole?

jakub.brandt

Ukoń­cze­nie szkoły śred­niej dla więk­szo­ści osób jest zakoń­cze­niem swo­jej przy­gody z edu­ka­cją i roz­po­czę­ciem doro­słego życia… doro­słego życia, do któ­r... więcej

Warsztaty na Politechnice Poznańskiej

jakub.brandt

W ostat­nią środę mia­łem przy­jem­ność uczest­ni­czyć w warsz­ta­tach na Poli­tech­nice Poznań­skiej, któ­rych główną ideą było poka­za­nie, w jak kre­atywny spo­sób można zdo... więcej

Jak uczyć się języków obcych?

jakub.brandt

Wizy­tu­jąc w róż­nego rodzaju przed­się­bior­stwach logi­stycz­nych zwró­ci­łem uwagę na bar­dzo istotną rolę języ­ków obcych w tego typu fir­mach. Zapewne wiele kan­dy­da­tur... więcej

Czego nie nauczysz się w szkole?

jakub.brandt

Zapewne część z moich czy­tel­ni­ków cho­dzi jesz­cze do szkoły, dla­tego warto, byście poznali powody, dla któ­rych powin­ni­ście podcho­dzić do szkoły z nie­ma­łym dystan­sem. Żeby było ... więcej

Jak uczyć się logistyki?

jakub.brandt

Po arty­kule zwią­za­nym z powo­dami, dla któ­rych warto uczyć się logi­styki , powinno się zasta­no­wić rów­nież, w jaki spo­sób efek­tyw­nie uczyć się róż­nego rodzaju pojęć i zadań... więcej

Dlaczego warto uczyć się logistyki?

jakub.brandt

Jeśli kie­dy­kol­wiek zasta­na­wia­łeś się, czy logi­styka jest zawo­dem dla Cie­bie, zawo­dem, w któ­rym będziesz się reali­zo­wał i znaj­do­wał moty­wa­cję do codzien­... więcej

© Logistyka | Biznes | Edukacja
Blox.pl najciekawsze blogi w sieci