Menu

Logistyka | Biznes | Edukacja

Poradnik blogera

Jakie blogi czytam?

jakub.brandt

Już od dłuż­szego czasu w swoim życiu kie­ruję się sen­ten­cją „z anim zaczniesz wyma­gać od innych, naj­pierw wyma­gaj od sie­bie”, dla­tego ocze­ku­jąc od Was regu­lar­nego odwie... więcej

Jak przeprowadzać wywiady na bloga?

jakub.brandt

Dobrze prze­pro­wa­dzony wywiad potrafi spo­pu­la­ry­zo­wać bloga, a jed­no­cze­śnie dzięki roz­mo­wie można zaczerp­nąć przy­dat­nej wie­dzy od osób posia­da­ją­cyc... więcej

Z kim współpracują blogerzy?

jakub.brandt

Aby praca blo­gera była jak naj­bar­dziej efek­tywna mocno przy­daje się nawią­za­nie współ­pracy z kil­koma oso­bami odpo­wie­dzial­nymi za prze­różne aspekty. Sam jestem wyznawcą powie&sh... więcej

Jak pisać bloga?

jakub.brandt

Jako osoba z wie­lo­let­nim sta­żem w two­rze­niu tek­stów na blogi i ser­wisy inter­ne­towe mogę podzie­lić się z Wami kil­koma prze­my­śle­niami doty­czą­cymi p... więcej

O czym tworzyć bloga?

jakub.brandt

Jeśli zasta­na­wia­łeś lub na­dal zasta­na­wiasz się nad zało­że­niem wła­snego bloga zapewne zada­łeś sobie pyta­nie „o czym miał­bym pisać?”. Jest to jedno z klu­czo­wych pyta... więcej

Jak zarabiać na blogu?

jakub.brandt

Nie ma wąt­pli­wo­ści, że znaczna część osób posta­na­wia zacząć pisać bloga ze względu na moż­liwe korzy­ści finan­sowe. Jeśli Ty rów­nież do nich się zali­czasz i zakła­dasz bloga, by na nim zara­... więcej

Dlaczego warto być blogerem?

jakub.brandt

Z oka­zji 1. rocz­nicy zało­że­nia bloga Logi­styka. blox. pl , chciał­bym podzie­lić się z Wami moimi spo­strze­że­niami, dla­czego warto być blo­ge­rem, zało­żyć swoją stronę inter&s... więcej

© Logistyka | Biznes | Edukacja
Blox.pl najciekawsze blogi w sieci