Menu

Logistyka | Biznes | Edukacja

Lifestyle

Nowe logo Logistyka.blox.pl

jakub.brandt

Zespół Logi­styka. blox. pl z przy­jem­no­ścią przed­sta­wia Wam nowe logo pro­wa­dzo­nego przez nas bloga! Po bli­sko 2 latach nad­szedł czas na zmiany. Zało­ży­li­śmy sobie, że rok ... więcej

Q&A #1

jakub.brandt

Przez ostat­nie 3 lata zada­li­ście mi sporo pytań, cza­sem kon­tak­to­wa­li­ście się z nami, typowo, aby je zadać, a cza­sem wyni­kały one z jakiejś dłuż­szej kon­wer­sa­... więcej

Sprawdziłem możliwości Brand24

jakub.brandt

Witam Was w nowej sek­cji bloga Logi­styka.blox.pl o nazwie „ Life­style ”. W  ankie­cie , w któ­rej cały czas może­cie wziąć udział, zasu­ge­ro­wa­li­ście mi, że na blogu ni... więcej

Live Chat na Logistyka.blox.pl!

jakub.brandt

Prze­glą­da­jąc róż­nego rodzaju strony inter­ne­towe zazwy­czaj chcemy mieć łatwy i szybki dostęp do twór­ców tej witryny. Zależy nam na moż­li­wo­ści wysła­nia wia­do­mo­ści bez szu&s... więcej

Chyba czas się poznać

jakub.brandt

Zapro­si­łem Was do świata, w któ­rym, gdyby to wszystko zli­czyć, na czy­ta­nie moich arty­ku­łów poświę­ci­li­by­ście kilka godzin… kilka godzin, po lek­tu­rze któ­rych nawet n... więcej

© Logistyka | Biznes | Edukacja
Blox.pl najciekawsze blogi w sieci