Menu

Logistyka | Biznes | Edukacja

NOWY ADRES BLOGA!

jakub.brandt

Dobiega końca moje blogowanie na platformie Blox.pl. Jeszcze tylko do końca kwietnia będziecie mogli korzystać z treści umieszczonych na stronie  Logistyka.blox.pl. Niebawem wszystkie blogi prowadzone na platformie Blox.pl znikną z Internetu, d... więcej

Z jakich aplikacji korzystam?

jakub.brandt

Jed­nymi z naj­po­pu­lar­niej­szych arty­ku­łów na blogu w 2018 roku były trzy wpisy na temat pole­ca­nych przeze mnie apli­ka­cji mobil­nych do nauki , pracy oraz spę­dza­ni... więcej

Logistyka w dobie automatyzacji

jakub.brandt

Coraz czę­ściej mówi się, że rosnący sto­pień auto­ma­ty­za­cji zawo­dów już w naj­bliż­szej przy­szło­ści spo­wo­duje nagły wzrost bez­ro­bo­cia w wielu bran­żach. Pracę w... więcej

Subskrybuj bloga!

jakub.brandt

Zapewne spo­strze­gaw­czy Czy­tel­nicy bloga zauwa­żyli, że wczo­raj na stro­nie poja­wiła się nowa opcja- SUBSKRYPCJA! Od dziś nie prze­ga­pisz żad­nego arty­kułu na blogu, a co poza tym? Oczy­... więcej

OKAZJA! Tanie podręczniki!

jakub.brandt

Hej! Szybkie ogłoszenie od autora bloga :) Jeśli ktoś z Was szuka podręczników do liceum lub technikum, mam do sprzedania kilkanaście pozycji. Książki są zadbane i bardzo tanie (11 zł za książkę + 19 zł za przesyłkę = 30 zł za sztukę). Do zaoferowani... więcej

Aplikacje na wakacje

jakub.brandt

Dro­dzy, waka­cje zbli­żają się wiel­kimi kro­kami! Już nie­ba­wem roz­pocz­nie się sezon wyjaz­dów, czy to kra­jo­wych, czy też zagra­nicz­nych. W jaki spo­sób zapla­no­wać pod... więcej

Aplikacje wspomagające pracę

jakub.brandt

Ostatni arty­kuł na blogu doty­czył apli­ka­cji przy­dat­nych w nauce , a zatem pójdźmy podob­nym torem, lecz tym razem weźmy na tapet opro­gra­mo­wa­nia poma­ga­jące w pracy. 1. Colo... więcej

Aplikacje wspomagające naukę

jakub.brandt

Wygląda na to, że skoń­czyły się czasy, kiedy do nauki, odra­bia­nia lek­cji, czy ogól­nie do szkol­nego życia wystar­czała nam książka z całym nie­zbęd­nym mate­ria­łem. Obec­nie ucznio­wie w&... więcej

Dołącz do naszego zespołu!

jakub.brandt

Chęć nawiązania jeszcze lepszego kontaktu z Wami, moimi Czytelnikami, skłoniła mnie do założenia grupy na Facebooku, gdzie każdy znajdzie coś dla siebie! Masz problem z zadaniem domowym z przedmiotu zawodowego? Masz pomysł na kolejny artykuł? Szukasz... więcej

Ogromny problem logistyczny KFC

jakub.brandt

Ogromna liczba restau­ra­cji KFC w Wiel­kiej Bry­ta­nii została zamknięta! Jak infor­mują tam­tej­sze media, powo­dem zamknię­cia nie­mal 800 restau­ra­cji są braki towa­rów. Jak się o... więcej

Nowe logo Logistyka.blox.pl

jakub.brandt

Zespół Logi­styka. blox. pl z przy­jem­no­ścią przed­sta­wia Wam nowe logo pro­wa­dzo­nego przez nas bloga! Po bli­sko 2 latach nad­szedł czas na zmiany. Zało­ży­li­śmy sobie, że rok ... więcej

Q&A #1

jakub.brandt

Przez ostat­nie 3 lata zada­li­ście mi sporo pytań, cza­sem kon­tak­to­wa­li­ście się z nami, typowo, aby je zadać, a cza­sem wyni­kały one z jakiejś dłuż­szej kon­wer­sa­... więcej

Sprawdziłem możliwości Brand24

jakub.brandt

Witam Was w nowej sek­cji bloga Logi­styka.blox.pl o nazwie „ Life­style ”. W  ankie­cie , w któ­rej cały czas może­cie wziąć udział, zasu­ge­ro­wa­li­ście mi, że na blogu ni... więcej

Live Chat na Logistyka.blox.pl!

jakub.brandt

Prze­glą­da­jąc róż­nego rodzaju strony inter­ne­towe zazwy­czaj chcemy mieć łatwy i szybki dostęp do twór­ców tej witryny. Zależy nam na moż­li­wo­ści wysła­nia wia­do­mo­ści bez szu&s... więcej

© Logistyka | Biznes | Edukacja
Blox.pl najciekawsze blogi w sieci