Menu

Logistyka | Biznes | Edukacja

"Nie mogę Wam obiecać, że będzie łatwo... mogę Wam obiecać, że będzie warto!"

Ogromny problem logistyczny KFC

jakub.brandt

Ogromna liczba restau­ra­cji KFC w Wiel­kiej Bry­ta­nii została zamknięta! Jak infor­mują tam­tej­sze media, powo­dem zamknię­cia nie­mal 800 restau­ra­cji są braki towa­rów. Jak się o... więcej

Nowe logo Logistyka.blox.pl

jakub.brandt

Zespół Logi­styka. blox. pl z przy­jem­no­ścią przed­sta­wia Wam nowe logo pro­wa­dzo­nego przez nas bloga! Po bli­sko 2 latach nad­szedł czas na zmiany. Zało­ży­li­śmy sobie, że rok ... więcej

Q&A #1

jakub.brandt

Przez ostat­nie 3 lata zada­li­ście mi sporo pytań, cza­sem kon­tak­to­wa­li­ście się z nami, typowo, aby je zadać, a cza­sem wyni­kały one z jakiejś dłuż­szej kon­wer­sa­... więcej

Na czym polega marketing sieciowy?

jakub.brandt

W ostat­nim cza­sie otrzy­ma­łem kilka pro­po­zy­cji pod­ję­cia pracy w mar­ke­tingu sie­cio­wym (wie­lo­po­zio­mowym), a ponie­waż jego spe­cy­fika jest taka, ... więcej

Sprawdziłem możliwości Brand24

jakub.brandt

Witam Was w nowej sek­cji bloga Logi­styka.blox.pl o nazwie „ Life­style ”. W  ankie­cie , w któ­rej cały czas może­cie wziąć udział, zasu­ge­ro­wa­li­ście mi, że na blogu ni... więcej

Live Chat na Logistyka.blox.pl!

jakub.brandt

Prze­glą­da­jąc róż­nego rodzaju strony inter­ne­towe zazwy­czaj chcemy mieć łatwy i szybki dostęp do twór­ców tej witryny. Zależy nam na moż­li­wo­ści wysła­nia wia­do­mo­ści bez szu&s... więcej

Księgowość w firmie

jakub.brandt

Pro­wa­dze­nie dzia­łal­no­ści gospo­dar­czej, nie­za­leż­nie od tego, czy jest to mała firma, czy duże przed­się­bior­stwo, wiąże się z pla­no­wa­niem, zarzą­dza­niem o... więcej

Forum dla logistyków już działa!

jakub.brandt

Jedna z sugestii przesłanych przez Was za pośrednictwem ankiety bloga Logistyka.blox.pl  dotyczyła utworzenia forum dla uczniów, nauczycieli oraz pracowników działających w branży logistycznej. Z przyjemnością informuję, że takie forum właśnie ... więcej

Logistyka w Amazonie

jakub.brandt

Mia­łem oka­zję gościć dziś w cen­trum logi­stycz­nym Ama­zon w Pozna­niu. Bar­dzo cie­ka­wiło mnie, jak wła­śnie tam wygląda cała infra­struk­tura logi­styczna oraz w jaki spo&sh... więcej

W jakich firmach chcemy pracować?

jakub.brandt

Po tema­tach zwią­za­nych z tym, z jakimi sze­fami chcemy współpra­co­wać , a także jakich pra­cow­ni­ków szu­kają przed­się­biorstwa , nad­szedł czas na zasta­no­wie­nie ... więcej

Zarobki w logistyce

jakub.brandt

Roz­po­czy­na­jąc naukę w zawo­dzie logi­styki, czy to w tech­ni­kum, czy też na stu­diach, dobrze jest wie­dzieć jakie cze­kają na nas zarobki w przy­szłej pracy, a także w jak... więcej

Ogromne centrum logistyczne jednak nie dla Polski

jakub.brandt

Mało brakowało, a w Polsce doszłoby do realizacji gigantycznego przedsięwzięcia logistycznego na kwotę... 500 mln. zł! Niestety, udogodnienia zaoferowane niemieckiemu koncernowi Daimler przez czeski rząd sprawił, iż inwestycja ujrzy światło dzienne n... więcej

Elon Musk może zrewolucjonizować transport!

jakub.brandt

Znany z nowatorskiego myślenia oraz chęci zrewolucjonizowania świata Elon Musk przedstawił swoją kolejną śmiałą koncepcję! Tym razem jego celem jest usprawnienie transportu drogowego. W zeszłym roku miliarder otworzył kolejną firmę. Nie chodzi już je... więcej

Mercedes testuje autonomiczny parking

jakub.brandt

Jakiś czas temu pisałem o w pełni zautomatyzowanych japońskich parkingach , których systemy pozwalają na zaparkowanie auta na terenie galerii handlowej bez ingerencji kierowcy. Wygląda na to, że tę samą ścieżkę rozwoju przyjął Mercedes, który w Stutt... więcej

Jak przygotować się do rozmowy o podwyżce?

jakub.brandt

Rozmowa z szefem o naszym wynagrodzeniu nie należy do spraw łatwych, jednak pamiętajmy, że tego typu spotkanie nie jest wyłącznie dla nas stresujące- również i nasz szef powinien się do niego dobrze przygotować. 1. Ustalcie odpowiedni dzień na r... więcej

Inteligentny próg zwalniający

jakub.brandt

Niemal codziennie gdzieś na świecie powstaje jakiś nowatorski wynalazek, który mógłby zrewolucjonizować świat. No właśnie... mógłby, bo niestety nie wszystkie tego typu innowacje ujrzą światło dzienne, a właściwie zrobią to tylko nieliczne z nich. Je... więcej

© Logistyka | Biznes | Edukacja
Blox.pl najciekawsze blogi w sieci