Menu

Logistyka | Biznes | Edukacja

"Ludzie wystarczająco szaleni by sądzić, że mogą zmienić świat, są tymi, którzy go zmieniają."

OKAZJA! Tanie podręczniki!

jakub.brandt

Hej! Szybkie ogłoszenie od autora bloga :) Jeśli ktoś z Was szuka podręczników do liceum lub technikum, mam do sprzedania kilkanaście pozycji. Książki są zadbane i bardzo tanie (11 zł za książkę + 19 zł za przesyłkę = 30 zł za sztukę). Do zaoferowani... więcej

Aplikacje na wakacje

jakub.brandt

Dro­dzy, waka­cje zbli­żają się wiel­kimi kro­kami! Już nie­ba­wem roz­pocz­nie się sezon wyjaz­dów, czy to kra­jo­wych, czy też zagra­nicz­nych. W jaki spo­sób zapla­no­wać pod... więcej

Aplikacje wspomagające pracę

jakub.brandt

Ostatni arty­kuł na blogu doty­czył apli­ka­cji przy­dat­nych w nauce , a zatem pójdźmy podob­nym torem, lecz tym razem weźmy na tapet opro­gra­mo­wa­nia poma­ga­jące w pracy. 1. Colo... więcej

Aplikacje wspomagające naukę

jakub.brandt

Wygląda na to, że skoń­czyły się czasy, kiedy do nauki, odra­bia­nia lek­cji, czy ogól­nie do szkol­nego życia wystar­czała nam książka z całym nie­zbęd­nym mate­ria­łem. Obec­nie ucznio­wie w&... więcej

Dołącz do naszego zespołu!

jakub.brandt

Chęć nawiązania jeszcze lepszego kontaktu z Wami, moimi Czytelnikami, skłoniła mnie do założenia grupy na Facebooku, gdzie każdy znajdzie coś dla siebie! Masz problem z zadaniem domowym z przedmiotu zawodowego? Masz pomysł na kolejny artykuł? Szukasz... więcej

Ogromny problem logistyczny KFC

jakub.brandt

Ogromna liczba restau­ra­cji KFC w Wiel­kiej Bry­ta­nii została zamknięta! Jak infor­mują tam­tej­sze media, powo­dem zamknię­cia nie­mal 800 restau­ra­cji są braki towa­rów. Jak się o... więcej

Nowe logo Logistyka.blox.pl

jakub.brandt

Zespół Logi­styka. blox. pl z przy­jem­no­ścią przed­sta­wia Wam nowe logo pro­wa­dzo­nego przez nas bloga! Po bli­sko 2 latach nad­szedł czas na zmiany. Zało­ży­li­śmy sobie, że rok ... więcej

Q&A #1

jakub.brandt

Przez ostat­nie 3 lata zada­li­ście mi sporo pytań, cza­sem kon­tak­to­wa­li­ście się z nami, typowo, aby je zadać, a cza­sem wyni­kały one z jakiejś dłuż­szej kon­wer­sa­... więcej

Sprawdziłem możliwości Brand24

jakub.brandt

Witam Was w nowej sek­cji bloga Logi­styka.blox.pl o nazwie „ Life­style ”. W  ankie­cie , w któ­rej cały czas może­cie wziąć udział, zasu­ge­ro­wa­li­ście mi, że na blogu ni... więcej

Live Chat na Logistyka.blox.pl!

jakub.brandt

Prze­glą­da­jąc róż­nego rodzaju strony inter­ne­towe zazwy­czaj chcemy mieć łatwy i szybki dostęp do twór­ców tej witryny. Zależy nam na moż­li­wo­ści wysła­nia wia­do­mo­ści bez szu&s... więcej

Księgowość w firmie

jakub.brandt

Pro­wa­dze­nie dzia­łal­no­ści gospo­dar­czej, nie­za­leż­nie od tego, czy jest to mała firma, czy duże przed­się­bior­stwo, wiąże się z pla­no­wa­niem, zarzą­dza­niem o... więcej

Forum dla logistyków już działa!

jakub.brandt

Jedna z sugestii przesłanych przez Was za pośrednictwem ankiety bloga Logistyka.blox.pl  dotyczyła utworzenia forum dla uczniów, nauczycieli oraz pracowników działających w branży logistycznej. Z przyjemnością informuję, że takie forum właśnie ... więcej

Logistyka w Amazonie

jakub.brandt

Mia­łem oka­zję gościć dziś w cen­trum logi­stycz­nym Ama­zon w Pozna­niu. Bar­dzo cie­ka­wiło mnie, jak wła­śnie tam wygląda cała infra­struk­tura logi­styczna oraz w jaki spo&sh... więcej

W jakich firmach chcemy pracować?

jakub.brandt

Po tema­tach zwią­za­nych z tym, z jakimi sze­fami chcemy współpra­co­wać , a także jakich pra­cow­ni­ków szu­kają przed­się­biorstwa , nad­szedł czas na zasta­no­wie­nie ... więcej

© Logistyka | Biznes | Edukacja
Blox.pl najciekawsze blogi w sieci