Menu

Logistyka | Biznes | Edukacja

Księgowość w firmie

jakub.brandt

Pro­wa­dze­nie dzia­łal­no­ści gospo­dar­czej, nie­za­leż­nie od tego, czy jest to mała firma, czy duże przed­się­bior­stwo, wiąże się z pla­no­wa­niem, zarzą­dza­niem o... więcej

Forum dla logistyków już działa!

jakub.brandt

Jedna z sugestii przesłanych przez Was za pośrednictwem ankiety bloga Logistyka.blox.pl  dotyczyła utworzenia forum dla uczniów, nauczycieli oraz pracowników działających w branży logistycznej. Z przyjemnością informuję, że takie forum właśnie ... więcej

Logistyka w Amazonie

jakub.brandt

Mia­łem oka­zję gościć dziś w cen­trum logi­stycz­nym Ama­zon w Pozna­niu. Bar­dzo cie­ka­wiło mnie, jak wła­śnie tam wygląda cała infra­struk­tura logi­styczna oraz w jaki spo&sh... więcej

W jakich firmach chcemy pracować?

jakub.brandt

Po tema­tach zwią­za­nych z tym, z jakimi sze­fami chcemy współpra­co­wać , a także jakich pra­cow­ni­ków szu­kają przed­się­biorstwa , nad­szedł czas na zasta­no­wie­nie ... więcej

Zarobki w logistyce

jakub.brandt

Roz­po­czy­na­jąc naukę w zawo­dzie logi­styki, czy to w tech­ni­kum, czy też na stu­diach, dobrze jest wie­dzieć jakie cze­kają na nas zarobki w przy­szłej pracy, a także w jak... więcej

Inteligentny próg zwalniający

jakub.brandt

Nie­mal codzien­nie gdzieś na świe­cie powstaje jakiś nowa­tor­ski wyna­la­zek, który mógłby zre­wo­lu­cjo­ni­zo­wać świat. No wła­śnie… mógłby, bo nie­stety nie wszyst­kie tego t... więcej

VIII Gala Logistyki w Poznaniu

jakub.brandt

Już za 2 dni na tere­nie Poli­tech­niki Poznań­skiej będzie miała miej­sce VIII Gala Logi­styki. Nie może tam zabrak­nąć żad­nego z pasjo­na­tów tej dzie­dziny nauki! O tym, że Poli­... więcej

Jak obliczyć cyfrę kontrolną kodu EAN-13?

jakub.brandt

Jeden z Czytelników bloga zaproponował napisanie artykułu na temat obliczania cyfry kontrolnej kodu EAN-13, a ponieważ rzeczywiście sporo uczniów ma z tym problem warto wyjaśnić to zagadnienie. Kod EAN-13 składa się z 4 elementów- system numerowy (tz... więcej

Dokąd na wycieczkę logistyczną?

jakub.brandt

Jedną z naj­więk­szych atrak­cji dla uczniów są oczy­wi­ście wycieczki kla­sowe. Co zro­bić, aby mło­dzież jak naj­wię­cej się na takim wyje­ździe nauczyła? Jakie miej­sca są naj­od­po­... więcej

Zabawa logistyczna: cykl produkcyjny

jakub.brandt

Już niebawem rozpocznie się sezon na drzwi otwarte szkół średnich oraz wyższych. Warto w jakiś niecodzienny sposób zachęcić swoich gości do przyjścia właśnie do Waszej placówki, a zatem przedstawiam Wam małą zabawę logistyczną, dzięki której w c... więcej

Proces składowania towaru w czterech krokach

jakub.brandt

Proces składowania towarów na magazynie można podzielić na 4 podstawowe strefy: przyjęcie, składowanie, kompletację oraz wydanie. Jakie czynności należy podejmować na każdym z tych etapów? 1. Strefa przyjęć Sprawdź stan naczepy. Jeśli posiada ona jak... więcej

Do czego służy FlexSim?

jakub.brandt

W ostat­nim cza­sie mia­łem oka­zję gościć w kilku przed­się­bior­stwach pro­duk­cyj­nych i coś, co zwró­ciło moją uwagę to fakt, że znaczna część tych firm wyko­rzy­stuje opro­gra­... więcej

Kiedy sprzedać firmę?

jakub.brandt

Cało­ściowa sprze­daż swo­jej firmy to jedna z naj­trud­niej­szych i jed­no­cze­śnie jedna z naj­waż­niej­szych decy­zji, jaką może pod­jąć przed­się­biorca. Kiedy jest na... więcej

© Logistyka | Biznes | Edukacja
Blox.pl najciekawsze blogi w sieci