Menu

Logistyka | Biznes | Edukacja

Czy nadajesz się na logistyka?

jakub.brandt

Jeśli pla­nu­jesz pokie­ro­wać swoją ścieżkę zawo­dową w kie­runku logi­styki, jed­nak nie jesteś pewien lub pewna, czy się do tego nada­jesz, ten arty­kuł jest dla Cie­bie! Bez wąt­pie­nia dob... więcej

Budowanie swojej marki w Internecie

jakub.brandt

Bez względu na to kim jesteś, skąd jesteś i czym się zaj­mu­jesz, w więk­szo­ści przy­pad­ków Twoja osoba zosta­nie oce­niona na pod­sta­wie Two­jej dzia­łal­no­ści w Inter­ne... więcej

Jakie blogi czytam?

jakub.brandt

Już od dłuż­szego czasu w swoim życiu kie­ruję się sen­ten­cją „z anim zaczniesz wyma­gać od innych, naj­pierw wyma­gaj od sie­bie”, dla­tego ocze­ku­jąc od Was regu­lar­nego odwie... więcej

Swój sukces opieraj na modelu

jakub.brandt

Jedna z pod­sta­wo­wych zasad sprze­daży mówi, aby sprze­daż opie­rać na modelu, a nie na ludziach. O co w tym cho­dzi oraz jakie orga­ni­za­cje sto­sują tę ideę? Opie­ra­nie spr... więcej

Co to elevator speech?

jakub.brandt

Auto­pre­zen­ta­cja na wyso­kim pozio­mie wymaga odpo­wied­niego przy­go­to­wa­nia, za co odpo­wie­dzialny jest ele­va­tor spe­ech. Jest to krótka, trwa­jąca od 30 do 6... więcej

Smartfon zamiast kluczyka?

jakub.brandt

Jedna z chiń­skich marek samo­cho­do­wych jest w trak­cie opra­co­wy­wa­nia nowa­tor­skiego opro­gra­mo­wa­nia dla smart­fo­nów, które pozwoli… ste­ro­wać sa... więcej

Jak przeprowadzać wywiady na bloga?

jakub.brandt

Dobrze prze­pro­wa­dzony wywiad potrafi spo­pu­la­ry­zo­wać bloga, a jed­no­cze­śnie dzięki roz­mo­wie można zaczerp­nąć przy­dat­nej wie­dzy od osób posia­da­ją­cyc... więcej

Z kim współpracują blogerzy?

jakub.brandt

Aby praca blo­gera była jak naj­bar­dziej efek­tywna mocno przy­daje się nawią­za­nie współ­pracy z kil­koma oso­bami odpo­wie­dzial­nymi za prze­różne aspekty. Sam jestem wyznawcą powie&sh... więcej

Najważniejsze zagadnienia kwalifikacji AU.32 (A.31)

jakub.brandt

Niebawem czekają Was egzaminy w kwalifikacji AU.32 ( A.31 ), a zatem niech ten artykuł posłuży Wam jako kompleksowe powtórzenie najważniejszych pojęć, które mogą pojawić się zarówno na egzaminie teoretycznym, jak i praktycznym. 0.  Zadanie prakt... więcej

AWB i Konwencja Chicagowska

jakub.brandt

AWB (Air Way­bill) – to lot­ni­czy list prze­wo­zowy. Jest wysta­wiany przez agenta lub spe­dy­tora dzia­ła­ją­cego w imie­niu prze­woź­nika i potwier­dza zawar­cie umowy... więcej

Konwencja TIR, ATP i AETR

jakub.brandt

Pod­cho­dząc do egza­minu zawo­do­wego kwa­li­fi­ka­cji A. 31 warto powtó­rzyć sobie kilka kon­wen­cji wystę­pu­ją­cych w trans­por­cie dro­go­wym. Oto trzy naj­bar... więcej

Modele transportu

jakub.brandt

Różne firmy korzy­stają z innej formy doko­ny­wa­nia trans­portu. Ist­nieje kilka pod­sta­wo­wych modeli, na pod­sta­wie któ­rych przed­się­bior­stwo dostar­cza towar do odbiorcy. 1... więcej

Rodzaje naczep

jakub.brandt

Naczepa- jest to występujący w transporcie drogowym pojazd przeznaczony do przewożenia towarów. Istnieje kilka rodzajów naczep: 1. Chłodnia-  Służy do transportu ładunków, które wymagają niskiej temperatury. 2. Wywrotka-  Przeznaczona jest ... więcej

Najważniejsze zagadnienia kwalifikacji AU.22 (A.30)

jakub.brandt

Niebawem czekają Was egzaminy w kwalifikacji AU.22 ( A.30 ), a zatem niech ten artykuł posłuży Wam jako kompleksowe powtórzenie najważniejszych pojęć, które mogą pojawić się zarówno na egzaminie teoretycznym, jak i praktycznym. 0. Zadanie praktyczne ... więcej

System CRM, SCM, WMS, TQM, ECR i EDI

jakub.brandt

Na egzaminie zawodowym w kwalifikacji A.30 mogą pojawić się zagadnienia dotyczące różnych systemów logistycznych. Warto umieć pokrótce co nie co o nich powiedzieć. 1. CRM- (Customer Relationship Management)- Zarządzanie kontaktami z klientem. System... więcej

System PULL i PUSH

jakub.brandt

Mówiąc z grub­sza, przed­się­bior­stwa pro­duk­cyjne dzielą się na dwie grupy- sto­su­jące stra­te­gię PULL (cią­gnąć) oraz PUSH (pchać). Na czym pole­gają oba sys­temy? 1. System PULL- Polega ... więcej

© Logistyka | Biznes | Edukacja
Blox.pl najciekawsze blogi w sieci