Menu

Logistyka | Biznes | Edukacja

Jak zachęcać do czytania?

jakub.brandt

Dziś krótko, zwięźle i na temat. Sza­cu­nek dla tych z Was, któ­rzy prze­czy­tali wszyst­kie szkolne lek­tury począw­szy od cza­sów pod­sta­wówki aż do liceum, czy tech­ni­kum. Nie­ste... więcej

Czego nie nauczą Cię w szkole?

jakub.brandt

Ukoń­cze­nie szkoły śred­niej dla więk­szo­ści osób jest zakoń­cze­niem swo­jej przy­gody z edu­ka­cją i roz­po­czę­ciem doro­słego życia… doro­słego życia, do któ­r... więcej

FTL i PTL

jakub.brandt

Ist­nieją dwa pod­sta­wowe spo­soby doko­ny­wa­nia prze­wozu towa­rów- z wyko­rzy­sta­niem prze­wozu cało­po­jaz­do­wego oraz drob­ni­co­wego. Czym cha­rak­t... więcej

Jak pisać bloga?

jakub.brandt

Jako osoba z wie­lo­let­nim sta­żem w two­rze­niu tek­stów na blogi i ser­wisy inter­ne­towe mogę podzie­lić się z Wami kil­koma prze­my­śle­niami doty­czą­cymi p... więcej

O czym tworzyć bloga?

jakub.brandt

Jeśli zasta­na­wia­łeś lub na­dal zasta­na­wiasz się nad zało­że­niem wła­snego bloga zapewne zada­łeś sobie pyta­nie „o czym miał­bym pisać?”. Jest to jedno z klu­czo­wych pyta... więcej

Jak zarabiać na blogu?

jakub.brandt

Nie ma wąt­pli­wo­ści, że znaczna część osób posta­na­wia zacząć pisać bloga ze względu na moż­liwe korzy­ści finan­sowe. Jeśli Ty rów­nież do nich się zali­czasz i zakła­dasz bloga, by na nim zara­... więcej

Nawiązuj znajomości!

jakub.brandt

Nie ulega wąt­pli­wo­ści, że suk­ces w bizne­sie jest bar­dzo czę­sto następ­stwem ogrom­nych zna­jo­mo­ści w danej branży. Nie­za­leż­nie, czy sta­rasz się o pracę, czy j... więcej

Chyba czas się poznać

jakub.brandt

Zapro­si­łem Was do świata, w któ­rym, gdyby to wszystko zli­czyć, na czy­ta­nie moich arty­ku­łów poświę­ci­li­by­ście kilka godzin… kilka godzin, po lek­tu­rze któ­rych nawet n... więcej

Sekundniki czy czujniki ruchu?

jakub.brandt

Z defi­ni­cji zarówno sekund­niki, jak i czuj­niki ruchu mon­to­wane przy sygna­li­za­cji świetl­nej mają za zada­nie upłyn­nić ruch na skrzy­żo­wa­niach. O ile sys­tem wykry&s... więcej

Recenzja drukarki Leitz Icon

jakub.brandt

Jakiś czas temu trafiła w moje ręce drukarka marki  Leitz.  Czy warto inwestować w takie urządzenie? Dla kogo będzie ono ogromną pomocą? Zapraszam na recenzję drukarki do etykiet  Leitz Icon .      Wygląd Drukarka jest w... więcej

Sekundniki znikną ze skrzyżowań?

jakub.brandt

Nie zdą­żyły jesz­cze na dobre opa­no­wać więk­szo­ści pol­skich miast, a już sły­chać o chęci ich likwi­da­cji. Mowa oczy­wi­ście o sekund­ni­kach mają­cych upłyn­nić ruc... więcej

Współpraca firm logistycznych

jakub.brandt

Ist­nieje wiele spo­so­bów na zre­du­ko­wa­nie kosz­tów w przed­się­bior­stwie oraz na podwyż­sze­nie jako­ści usług wyko­ny­wa­nych na rzecz klienta. Jed­nym z nich je... więcej

Dlaczego nie osiągamy sukcesów?

jakub.brandt

Ile ludzi, tyle powo­dów braku osią­ga­nia swo­ich celów. Na pod­sta­wie swo­ich doświad­czeń oraz doświad­czeń spo­łecz­no­ści Grupy na Face­bo­oku stwo­rzy­łem listę 9 naj­po... więcej

Obliczanie ilości toalet na imprezie masowej

jakub.brandt

Jednym z zadań na egzaminie zawodowym w kwalifikacji A.32 może okazać się obliczenie ilości kabin ustępowych niezbędnych do przeprowadzenia imprezy masowej. Oto jak należy to zrobić. 1.  Jeśli liczba uczestników imprezy masowej wynosi do 1 tysią... więcej

Ekaterina Walter: "Myśl jak Zuck"

jakub.brandt

Kon­ty­nu­ując cykl recen­zji ksią­żek, które z jakie­goś względu zro­biły na mnie duże wra­że­nie pre­zen­tuję Wam lek­turę obo­wiąz­kową dla wszyst­kich, któ­rzy myślą o zało... więcej

Sprawdź się w roli logistyka!

jakub.brandt

Dzięki prze­pro­wa­dzo­nej w zeszłym roku ankie­cie wywnio­sko­wa­łem, że zależy Wam na bliż­szym pozna­niu pracy logi­styka w fir­mie. Jed­nym z zadań logi­styka w przed&sh... więcej

Incoterms 2010- zadanie

jakub.brandt

Dzięki uprzejmości jednego z Czytelników udało mi się pozyskać materiały niezbędne do sformułowania zadania dotyczącego Incoterms 2010, o co prosiliście mnie już jakiś czas temu. Firma z Barcelony zamówiła w przedsiębiorstwie z Poznania granulat pako... więcej

Warsztaty na Politechnice Poznańskiej

jakub.brandt

W ostat­nią środę mia­łem przy­jem­ność uczest­ni­czyć w warsz­ta­tach na Poli­tech­nice Poznań­skiej, któ­rych główną ideą było poka­za­nie, w jak kre­atywny spo­sób można zdo... więcej

© Logistyka | Biznes | Edukacja
Blox.pl najciekawsze blogi w sieci