Menu

Logistyka | Biznes | Edukacja

Jak działają największe firmy świata?

jakub.brandt

Jest duża szansa, że słyszałeś o tym krótkim teście, ale nie przewijaj na dół artykułu, by nie zepsuć sobie zabawy :) Nie ulega wątpliwości, że w największych firmach świata dobra komunikacja to główny element składowy sukcesu. Jeśli pracownicy podąż... więcej

Zapotrzebowanie na wodę

jakub.brandt

Jednym z zadań na egzaminie zawodowym w kwalifikacji A.32 może być obliczanie ilości zużytej wody oraz kosztów jej zużycia. Zaczniemy oczywiście od zadania bardzo prostego, a w następnych dniach zaprezentuję Wam obliczenia nieco bardziej złożone. Nas... więcej

Prędkość eksploatacyjna

jakub.brandt

Wcześniejsze artykuły dotyczyły obliczania prędkości technicznej  oraz komunikacyjnej . Dziś przyszedł czas na ostatni tego typu element- prędkość eksploatacyjną. Aby ją obliczyć należy skorzystać z poniższego wzoru. Ve = L / (Tr + Tpt + Tpp + T... więcej

Prędkość komunikacyjna

jakub.brandt

Kontynuując tematy związane z prędkościami komunikacji miejskiej, dziś przechodzimy do obliczania prędkości komunikacyjnej autobusu. Aby obliczyć prędkość komunikacyjną należy skorzystać z poniższego wzoru: Vk = L / (Tr + Tpt + Tpp) Vk - Prędkość kom... więcej

Prędkość techniczna

jakub.brandt

Prosiliście o przykładowe zadania, jakie mogą pojawić się na egzaminie zawodowym kwalifikacji A.32, a zatem dziś prezentuję Wam obliczanie prędkości technicznej autobusu w komunikacji miejskiej. Konieczne będzie skorzystanie z poniższego wzoru: Vt = ... więcej

Wykorzystaj każdą okazję!

jakub.brandt

Kilka życio­wych doświad­czeń skło­niło mnie do podzie­le­nia się z Wami moimi spo­strze­że­niami doty­czą­cymi wyko­rzy­sty­wa­nia nada­rza­ją­cych się oka­zji i szans... więcej

Nie powielaj zachowań innych

jakub.brandt

Po kon­tak­tach z oso­bami, które osią­gnęły sze­roko pojęty suk­ces bizne­sowy dosze­dłem do wnio­sku, że w dro­dze do ponad­prze­cięt­nych wyni­ków zawo­do­wych warto iść wła... więcej

Cykl pracy wózka widłowego

jakub.brandt

Jednym z zadań logistyka w firmie może być obliczenie długości trwania procesu załadunku, czy też wyładunku towaru. Jest to istotne w momencie, gdy musimy powiadomić kierowcę kiedy najpóźniej musi podstawić ciężarówkę w celu dokonania np. załadunku. ... więcej

Klasyfikacja XYZ

jakub.brandt

Klasyfikacja XYZ polega na podziale zasobów według regularności ich zapotrzebowania. Towary (lub usługi) umieszczone w grupie X są najczęściej sprzedawane i wymagają najdokładniejszych prognoz popytu. Właściciel może ustalić, że do grupy X zaliczy to... więcej

Klasyfikacja ABC

jakub.brandt

Istotą pro­wa­dze­nia kla­sy­fi­ka­cji ABC jest zna­le­zie­nie wśród ofe­ro­wa­nych przez nas towa­rów lub usług ele­men­tów naj­bar­dziej war­to­ścio­wych i sko... więcej

Jak upłynnić ruch w miastach?

jakub.brandt

Korki to nie­od­łączny ele­ment każ­dego więk­szego euro­pej­skiego mia­sta. Mimo, że utrud­nie­nia na dro­dze są wszech­obecne, sta­ty­stycz­nie to wła­śnie w Pol­sce spod sygn... więcej

Czas pracy kierowcy- wstecz

jakub.brandt

Jednym z zadań na egzaminie kwalifikacji AU.32 (A.31) może okazać się obliczenie czasu pracy kierowcy. W tym artykule wytłumaczę jednak inną zasadę, niż te, którymi dzieliłem się z Wami wcześniej. W poleceniu może być zawarta informacja, iż mamy poda... więcej

Czas pracy kierowcy- podwójna załoga

jakub.brandt

Ostatnie artykuły na blogu dotyczyły obliczania czasu pracy kierowcy. Dziś zajmiemy się jednak czasem dwuosobowej załogi kierowców. W jaki sposób obliczyć ich czas jazdy? Naszym zadaniem jest obliczenie godziny przyjazdu dwuosobowej załogi, która jed... więcej

Logistyka nie z tej ziemi

jakub.brandt

Przy­wo­dząc w gło­wie słowo logi­styka , w głów­nej mie­rze przed oczami mamy kon­te­nery, palety, maga­zyny, a także poszcze­gólne środki trans­portu. Nie należy jed­nak zapo­mi­... więcej

Czas pracy kierowcy- uzupełnienie

jakub.brandt

Wczoraj wyjaśniłem Wam absolutną podstawę, jeśli chodzi o przeliczanie czasu pracy kierowcy , jednak dziś zajmiemy się nieco bardziej skomplikowanym zadaniem. Dziś dołożymy do tego odpoczynek dzienny oraz doprowadzenie ułamka do konkretnego czasu jaz... więcej

Czas pracy kierowcy- zadanie

jakub.brandt

Na egzaminie zawodowym dla logistyków w kwalifikacji AU.32 (A.31) może pojawić zadanie obliczenia czasu jazdy kierowcy. O podstawowych przepisach zawodowego kierowcy pisałem już wcześniej, natomiast dziś przyszedł czas na zastosowanie tej teorii w p... więcej

Kartoteka magazynowa

jakub.brandt

Często zdarza się, że na uczniów zdających kwalifikację AU.22 (A.30) czeka wypełnienie kartoteki magazynowej. Warto poznać zasadę jego uzupełniania. Kartoteka magazynowa sporządzana jest w celu bieżącego kontrolowania przepływu towarów na magazynie i... więcej

Międzynarodowy list przewozowy CMR

jakub.brandt

Niemal nieodłącznym elementem egzaminu zawodowego w kwalifikacji AU.32 (A.31) jest wypełnienie międzynarodowego listu przewozowego CMR. Warto poznać, jakie elementy pojawiają się w tym dokumencie oraz na co zwrócić szczególną uwagę przy jego wypełnia... więcej

Ekonomiczna wielkość zamówienia

jakub.brandt

Jednym z trudniejszych zadań na egzaminie zawodowym może okazać się obliczenie ekonomicznej wielkości zamówienia. Wiem, że tego typu zadanie czekało na uczniów technikum w 2014 roku. Ekonomiczna wielkość zamówienia polega na okresowym uzupełnianiu do... więcej

© Logistyka | Biznes | Edukacja
Blox.pl najciekawsze blogi w sieci